Shopping Cart

0 / 0,00 

Garantijos sąlygos

 1. UAB „Rominda“, kurios buveinė Pabalių g. 88, Šiauliai, (Garantijos davėjas)

suteikia garantiją (Garantija) savo gaminamiems produktams (Garantijos

davėjo produktas arba produktai).

 1. Ši garantija galioja Garantijos davėjo produktams, kurie įsigyti ir įdiegti

(sumontuoti) Lenkijoje.

 1. Ši garantija galioja Garantijos davėjo produktams, jeigu jie sumontuoti

pagal montavimo instrukciją ir naudojami pagal paskirtį.

 1. GARANTIJOS PLIENINIAMS PRODUKTAMS SĄLYGOS
 2. Garantijos trukmė yra 2 (dveji) metai, skaičiuojant nuo Produkto išdavimo

Pirkėjui datos.

 1. a) Pirkėjas, įsigijęs Garantijos davėjo produktą, privalo iš karto įvertinti jo

techninę būklę;

 1. b) Be to, Pirkėjas privalo įvertinti Produkto išorę dėl galimų akivaizdžių

defektų ar mechaninių pažaidų;

 1. c) Produkto išorė vertinama plika akimi iš 3 metrų atstumo dienos šviesoje;
 2. Garantijos davėjas suteikia Garantiją Produktų atsparumui korozijai:
 3. a) plieniniams Produktams, cinkuotiems karštuoju būdu, pvz., vartams,

varteliams, sekcijoms, stulpams – 2 (dvejų) metų, skaičiuojant nuo

Produkto išdavimo datos;

 1. b) plieniniams Produktams, apsaugotiems nuo korozijos „duplex“

sistema, t. y. cinkuotiems ir dažytiems milteliniu būdu, pvz., vartams,

varteliams, sekcijoms, stulpams – 5 (penkerių) metų, skaičiuojant nuo

Produkto išdavimo datos.

 1. Garantijos laikotarpis, minimas ankstesniame 5 punkte, trumpinamas,

jeigu Produktas sumontuotas smarkiai, neigiamai jį veikiančioje (stipriai

agresyvioje) aplinkoje, t. y.:

 1. a) elementams, kurie sumontuoti lauke smarkiai užterštoje

(SO2: 30 µg/m3

do 90 µg/m3

) ar reikšmingai veikiamoje chloridų aplinkoje, pvz., miestuose, pramoniniuose, pakrančių rajonuose, kuriuos

veikia jūros vandens drėgmė (C4 – stiprus korozijos poveikis pagal

aplinkos korozijos veiksnių poveikio lygį, apibrėžtą Lenkijos standartizacijos komiteto standarte PN-EN ISO 14713-1), suteikiamos Garantijos

trukmė yra 18 mėnesių, skaičiuojant nuo Produkto išdavimo datos;

 1. b) elementams, kurie sumontuoti lauke smarkiai užterštoje

(SO2: 90 µg/m3

do 250 µg/m3

) ar reikšmingai veikiamoje chloridų aplinkoje, pvz.,, pramoniniuose, pakrančių rajonuose, vietose po stogu šalia

jūros kranto linijos, (C5 – labai stiprus korozijos poveikis pagal aplinkos korozijos veiksnių poveikio lygį, apibrėžtą standarte ISO 14713-1),

suteikiamos Garantijos trukmė yra 12 mėnesių, skaičiuojant nuo

Produkto išdavimo datos;

 1. c) elementams, kurie sumontuoti lauke labai smarkiai užterštoje

(SO2 daugiau nei 250 µg/m3

) ar stipriai veikiamoje chloridų aplinkoje, pvz., aukšto industrializacijos lygio rajonuose, rajonuose šalia

jūros kranto linijos, kuriuos retkarčiais veikia jūros vandens drėgmė

(CX – stipriausias korozijos poveikis pagal aplinkos korozijos veiksnių

poveikio lygį, apibrėžtą Lenkijos standartizacijos komiteto standarte

PN-EN ISO 14713-1), suteikiamos Garantijos trukmė yra 9 mėnesiai,

skaičiuojant nuo Produkto išdavimo datos.

 1. Garantija lieka galioti, jeigu Pirkėjas sumontavo Produktą vadovaudamasis jo paskirtimi, pagal Garantijos davėjo montavimo ir naudojimo

instrukciją (toliau – Instrukcija) ir laikydamasis statybos taisyklių.

 1. Garantijos davėjui nustačius, kad esama 19 ir 20 punktuose minimų

aplinkybių, Garantijos davėjas gali atsisakyti pripažinti pagal Garantiją

pateiktas pretenzijas.

TEISĖS PAGAL GARANTIJĄ

 1. Jeigu pagal Garantiją pateiktos pretenzijos yra pagrįstos, Garantijos davėjas savo nuožiūra pašalina Produkto defektus (suremontuoja Produktą)

arba pakeičia Produktą nauju ar grąžina Pirkėjo sumokėtą kainą.

 1. Reklamacijas dėl defektų, kurių nebuvo įmanoma aptikti vertinant

Produktą iš karto jį nusipirkus, būtina pateikti nedelsiant, kai defektai

aptinkami;

 1. Garantijos davėjas atsako už defektus, atsiradusius dėl jo šiurkštaus

aplaidumo ar įrodytos gamybos klaidos.

 1. Pakeisti Produktai su defektais yra Garantijos davėjo nuosavybė.
 2. Jeigu Garantijos davėjas, vykdydamas savo pareigas, pristatė Pirkėjui

vietoje Produkto su defektais Produktą be defektų ar atliko reikšmingą

Produkto, kuriam taikoma Garantija, remontą, Garantijos laikotarpis skaičiuojamas iš naujo nuo Produkto be defektų pristatymo ar suremontuoto

Produkto grąžinimo datos. Jeigu Garantijos davėjas pakeitė Produkto

dalį, ankstesnio sakinio nuostatos taikomos pakeistai daliai atitinkamai.

 1. Kitais atvejais, nei minimi ankstesniame 13 punkte, Garantijos laikotarpis pratęsiamas tiek laiko, kiek dėl Produkto, kuriam taikoma Garantija,

defekto Pirkėjas negalėjo naudoti Produkto.

TEISIŲ PAGAL GARANTIJĄ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Pirkėjas gali įgyvendinti teises pagal garantiją, jeigu pateikia pirkimą

patvirtinantį dokumentą (iš kurio galima nustatyti Produkto pirkimo datą,

Produkto pavadinimą, pardavėjo pavadinimą). Garantijos davėjas pasilieka teisę atsisakyti vykdyti teises pagal garantiją, jeigu nepateikiamas

anksčiau minėtas dokumentas ar jame nurodyti duomenys yra neišsamūs ar neįskaitomi. Siekiant, kad reklamacijos nagrinėjimo procedūra

vyktų kuo sklandžiau, rekomenduojama, kad Pirkėjas pridėtų pažeisto

Produkto nuotraukas, padėsiančias įvertinti pažaidas.

 1. Pirkėjas gali pateikti pretenziją pagal Garantiją visais būdais, išsamiai aprašęs pastebėtas pažaidas, nurodęs jam žinomą informaciją apie defekto

atsiradimo priežastis ir sąlygas. Pretenziją galima pateikti pardavimo

vietoje arba raštu siųsti Garantijos davėjo buveinės adresu.

 1. Pirkėjas, įgyvendindamas teises pagal Garantiją, privalo pristatyti Produktą į jo pirkimo vietą (parduotuvę) ar Garantijos davėjo buveinę (Garantijos davėjo gamybos vietos adresu), nebent aplinkybės rodo ar sutariama

su Garantijos davėju, kad defektas šalinamas vietoje, kurioje daiktas buvo

defekto aptikimo metu.

 1. Garantijos davėjas per 14 dienų nuo pretenzijos pagal Garantiją pateikimo datos įvertina defektų pobūdį, reklamacijos nagrinėjimo būdą ir

terminą. Jeigu reklamacija prižįstama pagrįsta, Garantijos davėjas privalo

prievoles pagal suteiktą Garantiją įvykdyti per kitas 45 dienas.

TEISIŲ PAGAL GARANTIJĄ IŠIMTYS

 1. Garantija netaikoma fiziniams defektams, atsiradusiems:
 2. a) dėl Produkto korozijos, jeigu Produktas pagal pardavimo sutartį buvo

necinkuotas ar neapsaugotas nuo korozijos „duplex“ sistema (atsiradusiems neapsaugojus Produkto, netinkamai paruošos paviršių prieš

dažant, netinkamai padengus antikorozine danga);

 1. b) netinkamai sumontavus Produktą, ypač jeigu Produktą montavo tinkamų žinių ir patirties neturintis asmuo ar nesilaikydamas instrukcijos;
 2. c) dėl sugedusio Produkto naudojimo;

Garantija netaikoma:

 1. d) netinkamai parinkus Produktą pagal jo montavimo vietos sąlygas;
 2. e) dėl Pirkėjo sumontuotų įrenginių, kurie nėra Garantijos davėjo, netinkamo veikimo, kurie neigiamai veikia Produkto veikimą;
 3. f) dėl Produkto perdarymo ar remonto be Garantijos davėjo rašytinio

sutikimo;

 1. g) dėl naudojimo ne pagal paskirtį ir kitų gamintojų, ne Garantijos davėjo

originalių atsarginių dalių naudojimo;

 1. h) išorės veiksnių poveikio: ugnies, druskų, šarmų, rūgščių, organinių

tirpiklių su esteriais, alkoholiais, kvapiosiomis medžiagomis, glikolio

eterio ar chloruotų angliavandenilio medžiagų ir kitų agresyviai veikiančių cheminių medžiagų (pvz., cemento, kalkių, šveitiklių ir valiklių, kurie

dilina ar braižo medžiagą) ar neįprastų orų sąlygų ir atsitiktinių įvykių;

 1. i) dėl žemiau -20 °C ar aukščiau +50 °C temperatūros poveikio ir atvejais,

kai Produktas montuojamas žemiau 0 °C temperatūroje.

 1. Pirkėjas netenka iš Garantijos kylančių teisių, jeigu:
 2. a) montuodamas nesilaikė Instrukcijos ar montavo Produktą

ne pagal Instrukciją;

 1. b) naudojo Produktą ne pagal jo savybes, paskirtį ir Instrukciją;
 2. c) tinkamai neprižiūrėjo, kaip nurodyta Instrukcijoje;
 3. d) Gamintojo necinkuoti produktai (kiti nei išvardyti 2 punkte) buvo

naudojami labai smarkiai korozijos veikiamoje aplinkoje [C5 kategorija

pagal Lenkijos standartizacijos komiteto standartą PN-EN ISO 9223),

 1. y. labai užterštoje ar reikšmingai chloridų veikiamoje aplinkoje, pvz.,

pramoniniuose, pajūrio rajonuose, vietose po stogine arti jūros kranto

linijos. Garantija netaikoma Produktams, kurie naudojami arčiau nei

500 m nuo jūros linijos kranto;

 1. e) naudojo Produktą tikslams ne pagal jo paskirtį;
 2. f) savarankiškai remontavo ar perdirbo Produktą ar tam tikslui naudojosi

kitų nei rekomenduoja Garantijos davėjas asmenų paslaugomis;

 1. g) garantinis talonas buvo perdarytas, padirbtas ar užpildytas

neįgaliotų asmenų.

III. GARANTIJOS VARTŲ PAVAROMS SĄLYGOS

 1. Garantijos trukmė yra 2 (dveji) metai, skaičiuojant nuo Produkto

išdavimo datos.

 1. Garantijos suteikimas nesukelia Garantijos davėjui prievolės atlikti galimus

Produkto priežiūros ar patikros darbus arba keisti Produktų trumpalaikius

eksploatacinius elementus (pvz., lemputes, baterijas, saugiklius ir pan.).

 1. Garantijos paslaugas teikti Garantijos davėjas patiki bendrovei

„Somfy Sp. z o.o.“, kurios buveinė Varšuvoje, ul. Marywilska 34 J,

03-228 Warszawa (Varšuva), Lenkija, registruotai Varšuvos m. apylinkės

teismo XIII ūkio skyriaus tvarkomame Valstybiniame teismų registre,

reg. Nr. 0000016533, įmonės kodas 012152309, PVM mokėtojo kodas

1130789222, įstatinis kapitalas 500.240 PLN, toliau – Priežiūros centras.

Dėl garantinių ir priežiūros paslaugų galima kreiptis informacinės linijos

numeriu 0 801 377 199.

 1. Garantija lieka galioti, jeigu Pirkėjas sumontavo Produktą vadovaudamasis jo paskirtimi, pagal Garantijos davėjo montavimo ir naudojimo

instrukciją (toliau – Instrukcija) ir laikydamasis statybos taisyklių.

 1. Garantijos davėjui nustačius, kad esama 37 ir 38 punktuose minimų

aplinkybių, Garantijos davėjas gali atsisakyti pripažinti pagal Garantiją

pateiktas pretenzijas.

TEISĖS PAGAL GARANTIJĄ

 1. Jeigu pagal Garantiją pateiktos pretenzijos yra pagrįstos, Garantijos

davėjas savo nuožiūra pašalina Produkto defektus (suremontuoja Produktą) arba pakeičia Produktą nauju ar grąžina Pirkėjo sumokėtą kainą.

 1. Reklamacijas dėl defektų, kurių nebuvo įmanoma aptikti vertinant

Produktą iš karto jį nusipirkus, būtina pateikti nedelsiant, kai defektai

aptinkami;

 1. Pakeisti Produktai su defektais yra Garantijos davėjo nuosavybė.
 2. Jeigu Garantijos davėjas, vykdydamas savo pareigas, pristatė Pirkėjui

vietoje Produkto su defektais Produktą be defektų ar atliko reikšmingą

Produkto, kuriam taikoma Garantija, remontą, Garantijos laikotarpis skaičiuojamas iš naujo nuo Produkto be defektų pristatymo ar suremontuoto

Produkto grąžinimo datos. Jeigu Garantijos davėjas pakeitė Produkto

dalį, ankstesnio sakinio nuostatos taikomos pakeistai daliai atitinkamai;

 1. Kitais atvejais, nei minimi ankstesniame 29 punkte, Garantijos laikotarpis pratęsiamas tiek laiko, kiek dėl Produkto, kuriam taikoma Garantija,

defekto Pirkėjas negalėjo naudoti Produkto.

 1. Visus papildomus darbus (išskyrus garantinės priežiūros), suderintus

su Priežiūros centru ir atliktus apsilankymo metu, papildomai būtina

suderinti su Priežiūros centru ir jie atliekami už papildomą su juo suderintą mokestį.

 1. Garantijos davėjas neatsako už galutinio vartotojo užsakytus ir viršijančius

reklamacijai nagrinėti būtinus Priežiūros centro veiksmus.

TEISIŲ PAGAL GARANTIJĄ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Pirkėjas gali įgyvendinti teises pagal garantiją, jeigu pateikia pirkimą

patvirtinantį dokumentą (iš kurio galima nustatyti Produkto pirkimo datą,

Produkto pavadinimą, pardavėjo pavadinimą). Garantijos davėjas pasilieka teisę atsisakyti vykdyti teises pagal garantiją, jeigu nepateikiamas

anksčiau minėtas dokumentas ar jame nurodyti duomenys yra neišsamūs ar neįskaitomi. Siekiant, kad reklamacijos nagrinėjimo procedūra

vyktų kuo sklandžiau, rekomenduojama, kad Pirkėjas pridėtų pažeisto

Produkto nuotraukas, padėsiančias įvertinti pažaidas.

 1. Pirkėjas gali pateikti pretenziją pagal Garantiją visais būdais, išsamiai aprašęs pastebėtas pažaidas, nurodęs jam žinomą informaciją apie defekto

atsiradimo priežastis ir sąlygas. Pretenziją galima pateikti pardavimo

vietoje arba raštu siųsti Garantijos davėjo buveinės adresu.

 1. Pirkėjas, įgyvendindamas teises pagal Garantiją, privalo pristatyti Produktą į jo pirkimo vietą (parduotuvę) ar Garantijos davėjo buveinę (Garantijos davėjo gamybos vietos adresu), nebent aplinkybės rodo ar sutariama

su Garantijos davėju, kad defektas šalinamas vietoje, kurioje daiktas buvo

defekto aptikimo metu.

 1. Garantijos davėjas per 14 dienų nuo pretenzijos pagal Garantiją pateikimo datos įvertina defektų pobūdį, reklamacijos nagrinėjimo būdą ir terminą. Jeigu reklamacija prižįstama pagrįsta, Garantijos davėjas privalo

prievoles pagal suteiktą Garantiją įvykdyti per kitas 45 dienas.

TEISIŲ PAGAL GARANTIJĄ IŠIMTYS

 1. Garantija netaikoma fiziniams defektams, atsiradusiems:
 2. a) netinkamai sumontavus Produktą, ypač jeigu Produktą montavo tinkamų žinių ir patirties neturintis asmuo ar nesilaikydamas instrukcijos;
 3. b) dėl sugedusio Produkto naudojimo;
 4. c) netinkamai parinkus Produktą pagal jo montavimo vietos sąlygas;
 5. d) dėl Pirkėjo sumontuotų įrenginių, kurie nėra Garantijos davėjo,

netinkamo veikimo, kurie neigiamai veikia Produkto veikimą;

 1. e) dėl Produkto perdarymo ar remonto be Garantijos davėjo rašytinio

sutikimo;

 1. f) naudojimo ne pagal paskirtį ir kitų gamintojų, ne Garantijos davėjo

originalių atsarginių dalių naudojimo.

 1. Pirkėjas netenka iš Garantijos kylančių teisių, jeigu:
 2. a) montuodamas nesilaikė Instrukcijos ar montavo Produktą

ne pagal Instrukciją;

 1. b) naudojo Produktą ne pagal jo savybes, paskirtį ir Instrukciją;
 2. c) naudojo Produktą tikslams ne pagal jo paskirtį;
 3. d) savarankiškai remontavo ar perdirbo Produktą ar tam tikslui naudojosi

kitų nei rekomenduoja Garantijos davėjas asmenų paslaugomis;

 1. e) garantinis talonas buvo perdarytas, padirbtas ar užpildytas neįgaliotų

asmenų.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 2. Pirkėjo teisė į Garantijos davėjo Produktui suteiktą Garantiją nepriklauso nuo Pirkėjo teisių pagal pardavėjo garantiją dėl fizinių defektų, nes

Produktui suteikta Garantija nepanaikina, neriboja ir nesustabdo Pirkėjo

teisių pagal pardavėjo garantiją dėl parduoto daikto defektų.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Call Now ButtonSkambinti